GEBRUIKSVOORWAARDEN

TotalEnergies Oplaadpunten

September 2021

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1 Elektrisch Voertuig: met behulp van het Oplaadpunt oplaadbaar volledig elektrisch of plug-in hybride
motorvoertuig. Het voertuig heeft een maximum snelheid van ten minste 60 km/u en is voorzien van een
Europese typegoedkeuring.

1.2 Gebruiksvoorwaarden: onderhavige gebruiksvoorwaarden, versie 29 juli 2021.

1.3 Gebruik: de handeling door of namens een Gebruiker waardoor het Elektrische Voertuig wordt opgeladen zoals omschreven in artikel 3.

1.4 Gebruiker: gebruiker van een Elektrisch Voertuig en tevens rechtsgeldig bestuurder in de zin van de Wegenverkeerswet.

1.5 Oplaadpunt(en): voorziening(en) waar een Elektrisch Voertuig kan worden opgeladen waarbij: –
elektriciteit kan worden aan- en uitgeschakeld door Gebruiker; – een systeem met persoonlijke identificatie van toepassing is op het aan- en uitschakelen van elektriciteit.

1.6 Partners: de partijen die betrokken zijn bij de Oplaadpunt(en) zoals (decentrale) overheden en netbeheerder(s) en/of aan TotalEnergies en PitPoint gelieerde partijen ter zake het uitvoeren van Laaddiensten.

1.7 Betaalpas: de betaalpas of sleutelhanger die Gebruiker nodig heeft voor toegang tot de Oplaadpunten en waarmee Gebruiker kan betalen voor het opladen.

1.8 Type 2 Laadstekker: De Type 2 stekker is de standaard stekker voor laadpunten voor elektrische auto’s. De Europese Richtlijn schrijft het Gebruik van deze stekker voor laadpunten voor.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor elk Gebruik van een Oplaadpunt van TotalEnergies en PitPoint.


ARTIKEL 3 GEBRUIK OPLAADPUNTEN

3.1 Gebruiker dient zich bij het opladen van het Elektrische Voertuig strikt te houden aan de schriftelijke aanwijzingen op/bij de Oplaadpunten. Gebruiker zal het ter plaatse geldende parkeerregime, dat aan verandering onderworpen kan zijn, respecteren. TotalEnergies – All rights reserved

3.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruiken van de juiste laadstekker en laadkabel, een Type 2 Laadstekker en kabel (gecertificeerd volgens CE en IEC 62196-2 standaarden) en die geschikt zijn voor het laadvermogen van het desbetreffende Elektrische Voertuig.

3.3 Gebruiker gebruikt het Oplaadpunt voor eigen rekening en risico. TotalEnergies en PitPoint geeft geen enkele garantie aan Gebruiker omtrent het functioneren van de Oplaadpunten.

3.4 Gebruiker is gehouden de door hem geconstateerde storingen ten aanzien van de Oplaadpunten direct aan TotalEnergies en PitPoint te melden via het op het Oplaadpunt aangegeven storingsnummer.

ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITANT

4.1 TotalEnergies en PitPoint zijn nimmer aansprakelijk voor schade die Gebruiker lijdt als gevolg van het (deels) niet kunnen opladen van het Elektrische Voertuig door een defect in het Oplaadpunt.

4.2 TotalEnergies en PitPoint zijn niet aansprakelijk jegens Gebruiker voor schade die het gevolg is van een gebrek aan de Betaalpas, gebreken aan een Oplaadpunt door toedoen van een derde, niet beschikbaarheid van een Oplaadpunt en/of schade aan het Elektrische Voertuig, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van TotalEnergies en PitPoint.

4.3 TotalEnergies en PitPoint zijn niet aansprakelijk voor diefstal van de laadstekker, schade aan de laadstekker en/of eventuele schade veroorzaakt door het Gebruik van de laadstekker.

4.4 Gebruiker dient schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan aan TotalEnergies en PitPoint te melden, tenzij Gebruiker aannemelijk maakt dat zij de schade niet eerder heeft kunnen melden. Indien Gebruiker niet binnen deze termijn een aanspraak indient en/of TotalEnergies en PitPoint daardoor niet tijdig in de gelegenheid worden gesteld om de schade te inspecteren en/of te beperken, behouden TotalEnergies en PitPoint zich het recht voor om de aanspraak niet verder in behandeling te nemen. In alle gevallen waarin TotalEnergies en PitPoint gehouden zijn tot schadevergoeding zal de maximale schadevergoeding beperkt zijn tot enkel de directe schade en voor een bedrag van ten hoogste € 100.000,- (honderdduizend euro).

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID GEBRUIKER; VRIJWARING

5.1 Gebruiker is aansprakelijk voor schade ten gevolge van onoordeelkundig of onzorgvuldig Gebruik van de Oplaadpunten door Gebruiker. Onder onoordeelkundig of onzorgvuldig Gebruik wordt in ieder geval verstaan: het Gebruik van de Oplaadpunten voor een ander doel dan voor het opladen van het Elektrische Voertuig, het op enigerlei wijze onjuist Gebruik maken van het Oplaadpunt of het Gebruik van het Oplaadpunt op een andere wijze dan in de instructies voorgeschreven en/of het toebrengen van schade aan een Oplaadpunt tijdens het parkeren.

5.2 Gebruiker vrijwaart TotalEnergies en Pitpoint tegen schadevorderingen van derden die verband houden met gedragingen of omstandigheden die voor rekening en/of risico van Gebruiker komen.

5.3 Gebruiker garandeert dat het Elektrische Voertuig voldoet aan de bij of krachtens de wet gestelde voorwaarden. TotalEnergies en PitPoint zijn nimmer aansprakelijk indien het Elektrische Voertuig niet kan worden opgeladen als gevolg van een defect van het Elektrische Voertuig. Gebruiker is aansprakelijk voor schade aan het Oplaadpunt als gevolg van een defect in het Elektrische Voertuig. TotalEnergies – All rights reserved

ARTIKEL 6 OVERMACHT

TotalEnergies en PitPoint zijn gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien het opladen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van TotalEnergies en PitPoint dient te komen. Onder dergelijke omstandigheden wordt in ieder geval begrepen, maar is niet beperkt tot: vandalisme, maatregelen en/of verboden van enige binnenlandse of buitenlandse overheid of van een toezicht houdende instantie, natuurgeweld, mobilisatie, oorlog, sabotage, boycotacties, het niet, niet tijdig of onjuist functioneren van leidingen en/of Elektrische Voertuigen, ongevallen of een gebeurtenis waardoor het transport van elektriciteit niet vrij en ongestoord heeft kunnen plaatsvinden, uitval van het transportnet, het wegvallen van spanning in het net en het niet functioneren van het net, dan wel enige tekortkoming van de landelijke netbeheerder en/of regionale netbeheerder(s) in de nakoming van hun verplichtingen jegens de Partners en/of TotalEnergies en PitPoint.

ARTIKEL 7 WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

TotalEnergies en PitPoint behouden zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, onder meer in geval van wijziging van toepasselijke wet- en regelgeving, teneinde deze in overeenstemming te brengen met die vaststelling en/of wijziging. Aanpassingen zullen direct worden verwerkt op de website totalenergies.nl/ev-mra en worden voorzien van een ingangsdatum. Wijzigingen vinden plaats in overleg met de gemeente in geval van een openbaar Oplaadpunt.

ARTIKEL 8 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op deze Gebruiksvoorwaarden en op het Gebruik van het Oplaadpunt is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit het Gebruik van het Oplaadpunt en/of de Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

TotalEnergies – All rights reserved