ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN DE ''EVcharge van TotalEnergies'' OPLAADDIENST

Van kracht vanaf 01 november 2023

PREAMBULE

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de oplaaddienst voor elektrische of plug-inhybride voertuigen die wordt aangeboden onder de commerciële benaming "EVCharge van TotalEnergies" (de ‘Oplaaddienst’). De dienst is beschikbaar vanaf Oplaadpunten die op straat zijn geïnstalleerd door TotalEnergies Charging Solutions Nederland B.V. - een besloten vennootschap  gevestigd te (2496 XD) ‘s-Gravenhage, Prinses Catharina-Amaliastraat 5, en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65132793.

De Oplaaddienst is toegankelijk via de EVcharge van TotalEnergies applicatie of de website www.spot2charge.com.

ARTIKEL 1: DOEL – BESCHRIJVING VAN DE OPLAADDIENST

1.1. Deze AV definiëren de wijzen van toetreding tot en de werking van de Oplaaddienst zoals overeengekomen tussen de Operator en de Accounthouder of Bezoeker. Het gebruik van de Oplaaddienst en de Oplaadstations is onderworpen aan de aanvaarding en naleving door de Accounthouder of Bezoeker zoals uiteengezet in deze AV, de gebruiksvoorwaarden van het Oplaadstation en de Gebruiksvoorwaarden die het gebruik van de Website en Applicatie regelen.

1.2. De Oplaaddienst omvat het volgende:

 • Toegang tot Oplaadinstallatie voor Voertuigen (zie definitie in artikel 15). Als onderdeel van de Oplaaddienst kan een Accounthouder of Bezoeker overgaan tot het opladen van zijn Voertuig aan de hand van een Oplaadstation. Bezoekers en Accounthouders kunnen toegang krijgen tot en gebruikmaken van de Oplaaddienst via de Applicatie of de Website.
 • Gebruik van de parkeerplaats terwijl de stekker van het Voertuig in het stopcontact zit, zelfs wanneer het Voertuig stopt met opladen.
 • Toegang tot het Account voor de Accounthouders, die toegankelijk is via de Website en de Applicatie, en via welke de Accounthouders onder meer zijn facturen kan inkijken of zijn oplaadgeschiedenis (locatie, duur, kostprijs van elke Oplaadbeurt) kan bekijken, alsmede zijn persoonlijke informatie kan inkijken en bewerken.

ARTIKEL 2: DUUR

De creatie van het Account wordt aan de Accounthouder bevestigd via een bevestigingsmail. Het Account is voor onbepaalde duur geldig.

De Bezoeker maakt gebruik van de Oplaaddiensten door middel van een éénmalige aankoop, voor dergelijke aankopen is geen Account nodig. Daarom eindigt de contractuele relatie met de Operator nadat de aankoop is verricht.

ARTIKEL 3: TOETREDINGSVOORWAARDEN, GEBRUIKS- EN PROCEDURES

3.1. Het aanmaken van een Account en het gebruikmaken van de Oplaaddienst staat open voor rechtspersonen en meerderjarige natuurlijke personen, onder voorbehoud van aanvaarding en naleving van deze AV en het verstrekken van de vereiste informatie.

De Accounthouder garandeert dat alle via het Toetredingsformulier verstrekte informatie en documenten waarheidsgetrouw zijn en verbindt zich ertoe, in geval van wijziging, de Operator hiervan onverwijld op de hoogte te brengen via zijn Persoonlijk Account of door te bellen naar het in artikel 14 vermelde nummer. Het niet informeren of het verstrekken van onvoldoende of foutieve informatie kan leiden tot de automatische verwijdering van het Account.

3.2. Een toekomstige Accounthouder die een Account wenst aan te maken, dient dit te doen via de Applicatie door de EVcharge van TotalEnergies applicatie te downloaden op zijn eigen smartphone of door de www.spot2charge.com website te bezoeken.

De toekomstige Accounthouder wordt uitgenodigd om de volgende informatie in te geven in het online Toetredingsformulier:

 • E-mailadres
 • Wachtwoord


De toekomstige Accounthouder krijgt vervolgens van de Operator een 4-cijferige code toegestuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven om de Account aan te maken. Deze code moet in het Toetredingsformulier worden ingevoerd. De toekomstige Accounthouder dient vervolgens de registratie te bevestigen.

Om vervolgens de oplaaddienst te gebruiken, moet de Accounthouder:

 • De eigen persoonsgegevens invoeren en bevestigen;
 • De eigen betalingsinformatie invoeren.


Bij het aanmaken van de Account, zal de Accounthouder kennis moeten nemen van de volgende voorwaarden en zal hem gevraagd worden om deze uitdrukkelijk te aanvaarden:

 • De AV
 • De Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de Website en Applicatie
 • De privacyverklaring


3.3. Een Bezoeker kan toegang krijgen tot en gebruikmaken van de Oplaaddienst door een eenmalige Oplaadbeurt aan te kopen met behulp van zijn smartphone, via de Website of Applicatie, onder voorbehoud van aanvaarding en naleving van de AV en de toestemming voor vooruitbetaling zoals gespecificeerd in artikel 3.3.2.

De Bezoeker dient zijn bestelling te plaatsen terwijl hij fysiek voor een Oplaadstation staat en vervolgens de onderstaande instructies te volgen en, indien beschikbaar, de instructies die op het Oplaadstation worden weergegeven.

Vanuit de Applicatie of Website koopt de Bezoeker direct een eenmalige Oplaadbeurt door het online formulier in te vullen en de volgende stappen te volgen:

 1. De Bezoeker selecteert het gewenste Oplaadstation en het type Oplaadbeurt, en geeft zijn persoonsgegevens en betalingsinformatie in.
 2. De Bezoeker wordt doorgestuurd naar de website van de Betalingsprovider om zijn bankgegevens in te voeren en een preautorisatie te verkrijgen voor het bedrag van de gewenste Oplaadbeurt. Het bedrag van de preautorisatie is beperkt tot 100 euro.
 3. De Bezoeker krijgt een aankoopbevestiging toegestuurd op het opgegeven e-mailadres.
 4. De Bezoeker gaat over tot het opladen van zijn voertuig met behulp van de Applicatie of de Website zoals gespecificeerd in artikel 5 hieronder. Hij ontvangt een melding per e-mail en/of op zijn Smartphone wanneer het opladen van zijn Voertuig is begonnen.
 5. Wanneer het Opladen voltooid is, de Bezoeker ontvangt een speciale melding per e-mail en/of op zijn Smartphone en wordt gefactureerd zoals gespecificeerd in Artikel 6 hieronder. De Bezoeker dient het opladen binnen de gestelde termijn te starten. Doet hij dat niet, dan zal hij een nieuw order moeten plaatsen op de Website of de Applicatie. Er wordt geen bedrag aan de Bezoeker aangerekend indien hij niet is begonnen met het opladen van zijn Voertuig.


Alvorens zijn voertuig te kunnen opladen, zal de Bezoeker kennis moeten nemen van de volgende voorwaarden en er zal hem gevraagd worden om deze uitdrukkelijk te aanvaarden:

 • De AV
 • De Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de Website en Applicatie
 • De privacyverklaring

ARTIKEL 4: RECHT OP ANNULERING

Wanneer Bezoekers of Accounthouders op afstand, via de Website of Applicatie, een Oplaadbeurt aanschaffen, worden zij, door het aanvaarden van de AV, in kennis gesteld dat zij geen gebruik kunnen maken van hun recht op annulering aangezien de Oplaadbeurt voor onmiddellijk gebruik is. Bezoekers of Accounthouders zien dus af van hun recht op annulering bij het plaatsen van hun order.

ARTIKEL 5: GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE OPLAADDIENST

Toegang tot de Oplaaddienst kan worden verkregen door de aanschaf van een eenmalige Oplaadbeurt (voor Bezoekers) of via het bestellen van een Oplaadbeurt gebruikmakend van een Account (voor Accounthouders).

De Accounthouder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor aankopen verricht via en het gebruik van zijn Account. 

5.1. Voorwaarden voor het gebruik van de Oplaaddienst
Om zijn Voertuig op te laden, moet de Accounthouder of Bezoeker de Applicatie of Website gebruiken en de instructies volgen, om toegang te krijgen tot de stekker die de aansluiting van het Voertuig mogelijk maakt.

5.2. Voorwaarden voor het gebruik van het Oplaadstation
Om het Voertuig aan een Oplaadstation te kunnen opladen, moet de Bezoeker of de Accounthouder de Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Oplaadstation aanvaarden en naleven. Deze zijn te vinden op: https://e-mobility.totalenergies.nl/overige-informatie/gebruiksvoorwaarden-oplaadpunten/ 

Wanneer de Accounthouder of Bezoeker klaar is met het gebruik van de Oplaaddienst, moet hij het Oplaadstation verlaten. Indien de Accounthouder of Bezoeker niet in staat is het Oplaadstation naar behoren te verlaten, dient hij dit te melden aan de Operator door te bellen naar het nummer dat op het Oplaadstation vermeld staat.

5.3. Veiligheid
De aandacht van Accounthouders en Bezoekers wordt gevestigd op het feit dat Accessoires in goede staat van onderhoud dienen te verkeren alvorens deze te gebruiken. Accounthouders en Bezoekers moeten letten op eventuele waarschuwingssignalen die op het Oplaadstation en/of hun Voertuig kunnen oplichten of verschijnen. Indien een waarschuwing verschijnt, als gevolg van een incident of storing in het Oplaadstation, moeten Accounthouders of Bezoekers alle voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van het Voertuig en eventuele derden te waarborgen. Ze moeten daarbij met name het Voertuig onverwijld loskoppelen en moeten naar het op het Oplaadstation aangegeven nummer bellen.

ARTIKEL 6: TARIEVEN – FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

6.1. Oplaadtarief
Het toepasselijke oplaadtarief zal aan het begin van het gebruik van de Oplaaddienst via de Applicatie of de Website aan de Bezoeker of Accounthouder worden meegedeeld, voordat het Voertuig zal beginnen met opladen. Het aan de Bezoeker of Accounthouder meegedeelde oplaadtarief is inclusief alle kosten en belastingen. Tenzij anders gecommuniceerd via de Applicatie of de Website, is het oplaadtarief afhankelijk van de duur van het gebruik en/of het geladen aantal kWh. Het is ook mogelijk dat aanvullende servicekosten, zoals een vaste meerprijs, van toepassing zijn.

6.2 Rotatietarief
Wanneer het voertuig stopt met laden (zijnde dat het Voertuig minder dan 100 Wh in 5 min laadt), heeft de Operator het recht om een vergoeding te vragen voor het gebruik van de parkeerplaats. Dit tarief wordt een ‘Rotatievergoeding’ genoemd. Het van toepassing zijnde Rotatietarief zal aan het begin van de Oplaaddienst via de Applicatie of de Website aan de Bezoeker of Accounthouder worden meegedeeld, inclusief belastingen. Tenzij anders gecommuniceerd via de Applicatie of de Website, is deze vergoeding afhankelijk van de duur van het gebruik van de parkeerplaats.

6.3. Belastingen, vergoedingen en heffingen
De tarieven en vergoedingen die van toepassing zijn op de Oplaaddienst worden automatisch verhoogd met het bedrag van de belastingen, rechten, kosten, vergoedingen of bijdragen van welke aard dan ook, huidig of toekomstig, die gedragen worden door of verschuldigd zijn door de Operator in het kader van de Oplaaddienst in overeenstemming met alle wetten en/of reglementen die van kracht zijn op de factureringsdatum.

6.4. Betalingsvergoedingen
Geïdentificeerde Bezoekers dienen de nodige betalingen uit te voeren via de Betalingsprovider. De betaling is pas verschuldigd zodra een Bezoeker of Accounthouder een Oplaadbeurt heeft voltooid en de parkeerplaats heeft verlaten zoals beschreven in artikel 5. Het bedrag wordt dan gedebiteerd van de bankrekening waarvoor de Bezoeker of Accounthouder bij de aanschaf van de Oplaaddienst een preautorisatie voor betaling heeft verstrekt. Accounthouders vinden hun betalingsbewijzen aangaande het gebruik van de Oplaaddienst terug op hun Account.

ARTIKEL 7: VERBINTENISSEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE Accounthouder EN BEZOEKER

7.1. De Accounthouder of Bezoeker verbindt zich ertoe de Oplaaddienst te gebruiken in overeenstemming met deze AV en na aanvaarding ervan. Dientengevolge verbindt de Accounthouder of Bezoeker zich ertoe om:

- de Oplaadstations op een verstandige manier te gebruiken, in overeenstemming met het doel waarvoor ze bestemd zijn en de technische kenmerken van hun Voertuig;
- zich te houden aan de instructies van de fabrikant van het Voertuig over de maximale Oplaadduur en het maximale Oplaadvermogen;
- alleen officieel in de handel gebrachte Voertuigen aan te sluiten op het Oplaadstation. Indien ze hun eigen oplaadkabel of een ander accessoire gebruiken, moet deze kabel of dit accessoire beantwoorden aan alle toepasselijke wettelijke vereisten;
- de Operator op de hoogte te stellen van storingen of beschadigingen die zijn vastgesteld aan het Oplaadstation door te bellen naar het nummer dat gespecificeerd wordt in artikel 14 of op het Oplaadstation.

7.2. Zowel ten opzichte van de Operator als ten opzichte van derden is de Accounthouder of Bezoeker verantwoordelijk voor zijn Voertuig en zijn accessoires die tijdens het opladen en/of het parkeren bij een Oplaadinstallatie volledig onder zijn hoede blijven.

Behalve in gevallen buiten hun redelijke controle (overmacht, zoals gedefinieerd in de wet en door de rechtspraak), is de Accounthouder of Bezoeker aansprakelijk ten aanzien van de Operator voor alle schade en kosten die de Operator zou lijden als gevolg van het gebruik van het Oplaadstation en/of de Accessoires in strijd met deze AV, wanneer deze inbreuk aan hen is toe te rekenen en heeft geleid tot schade aan de apparatuur. In het bijzonder kan de aansprakelijkheid van de Accounthouder of Bezoeker zich uitstrekken tot de kosten van reparaties die nodig zijn om de normale werking van het Oplaadstation te herstellen.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPERATOR

8.1. De Operator is ten opzichte van de Accounthouder of Bezoeker slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de niet-nakoming van zijn contractuele verplichtingen onder de bij wet bepaalde voorwaarden.

De Operator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld jegens de Accounthouder of Bezoeker in geval van:
- verlies of schade veroorzaakt aan het Voertuig en zijn Accessoires tijdens het opladen, noch aan hun persoonlijke bezittingen. De Operator aanvaardt geen enkele toezichtsplicht en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of verdwijning van het Voertuig, Accessoires of uitrusting die niet het gevolg is van zijn handelen, met inbegrip van vandalisme;
- fraude of misbruik van het Account;
- storingen of tijdelijke onderbreking van de Oplaaddienst, één of meer Oplaadinstallaties, de Website of de Applicatie; de genoemde storingen of tijdelijke onbeschikbaarheid kunnen daarbij het gevolg zijn van:

 • een onderbreking en/of gehele of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van de dekking van het GSM/GPRS/3G-netwerk of de internetverbinding,
 • virussen die via het internet worden verspreid,
 • storingen veroorzaakt door onderhouds-, moderniserings-, herontwikkelings- of uitbreidingswerkzaamheden die aan GSM/GPRS/3G-netwerkinstallaties worden uitgevoerd door de telecomoperator, die voor de Opladingsdienst worden gebruikt,
 • een verslechtering van het GSM/GPRS/3G-signaal of GPS-signaal, zoals veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden,
 • de onmogelijkheid om de Oplaaddienst te verlenen, de ontoegankelijkheid of onbeschikbaarheid van een of meerdere Oplaadinstallaties ten gevolge van werken aan wegen of ondergrondse netwerken die op initiatief van een derde worden uitgevoerd en die deactivering van faciliteiten vereisen, zoals die welke door de overheid worden bevolen:
  • in geval van overmacht, zoals gedefinieerd in de wet en jurisprudentie;
  • indirecte schade zoals verlies van markten, verkopen, klanten, verstoring van de bedrijfsvoering, winstderving, schade aan het merkimago.

8.2. De Operator is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van de Oplaadinstallaties. In het geval van een storing, defect of fout in een Oplaadinstallatie waardoor de Accounthouder of Bezoeker zijn Voertuig niet of niet volledig kan opladen, dient hij rechtstreeks contact op te nemen met de Operator die vervolgens de juiste dienstverlener kan inschakelen om het probleem op te lossen, zoals vereist.

8.3 De Oplaaddienst kan worden opgeschort in geval van bouwwerkzaamheden of inspecties van de openbare ruimte. De Operator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de Accounthouder of Bezoeker in geval van een onderbreking van de Oplaadbeurt, het niet beschikbaar zijn van de Oplaaddienst of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot de Oplaadinstallaties als gevolg hiervan.

8.4. Aangezien de Oplaaddienst beschikbaar is op basis van zelfbediening, kan de Operator niet aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek aan beschikbare Oplaadstations.

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die in het kader van deze AV worden verzameld, worden verwerkt (waarvoor de Operator als verwerkingsverantwoordelijke geldt). Het doel van deze verwerking is het verlenen van Oplaaddiensten voor elektrische voertuigen bij de Oplaadstations van EVcharge van TotalEnergies en het controleren van deze diensten in het kader van de uitvoering van de AV die de rechtsgrondslag voor de verwerking vormen.

Het verplichte of optionele karakter van het verzamelen van persoonsgegevens wordt gespecificeerd in de verzamelformulieren. Het niet verstrekken van verplichte gegevens kan tot gevolg hebben dat de Operator niet in staat is de hierin omschreven dienst te verlenen.

Persoonsgegevens zijn voorbehouden voor gebruik door de Operator en zijn onderaannemers; ze mogen alleen worden doorgegeven aan andere partijen (bv. IT-dienstverleners, betalingsdienstverleners, onderaannemers die de Stations exploiteren) die als verwerkers fungeren.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de uitvoering en het beheer van de contractuele relatie. Ze kunnen ook door de verwerkingsverantwoordelijke worden bewaard om te voldoen aan eventuele wettelijke of reglementaire verplichtingen.

Elke overdracht van gegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en op een zodanige wijze dat uw gegevens naar behoren worden beschermd.

In het kader van deze AV kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de volgende ontvangers: betalingsdienstaanbieders of bedrijven van de TotalEnergies Group die zowel binnen de EU als buiten de EU gevestigd zijn. Om een passende bescherming te waarborgen van gegevens die afkomstig zijn uit de Europese Economische Ruimte en die kunnen worden overgedragen aan entiteiten van de TotalEnergies Group die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, heeft de TotalEnergies Group "Binding Corporate Rules" (BCR, bindende bedrijfsvoorschriften) aangenomen.

Voor gegevensoverdrachten die niet onder de BCR vallen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, worden andere maatregelen genomen om een gepaste bescherming te waarborgen. Indien u meer informatie wenst over de maatregelen die zijn genomen om een passende bescherming te waarborgen, kunt u schrijven naar het hieronder vermelde contactadres.

De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te beschermen, onder meer om wijziging of beschadiging van deze gegevens te voorkomen en om te verhinderen dat onbevoegden zich toegang tot deze gegevens verschaffen.

Overeenkomstig de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft iedere betrokkene recht op toegang, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid, beperking van de verwerking, verzet en het recht om instructies te geven over de bestemming van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door schriftelijk contact op te nemen met de Operator op het volgende adres: TotalEnergies Charging Solutions Nederland B.V. - Legal Department – Data Privacy Liaison – Prinses Catharina-Amaliastraat 5 – 2496 XD ‘s-Gravenhage of via de webpagina: https://services.totalenergies.nl/service-en-contact

De betrokkene heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Voor meer informatie, gelieve onze privacyverklaring te raadplegen op:
https://spot2charge.com/fr/legal/PERSONAL_DATA_personnal_data_sp2c_3.

ARTIKEL 10: BEËINDIGING VAN DE DIENST – BEËINDIGING VAN HET CONTRACT

10.1. Stopzetting van het Account
De Accounthouder kan het Contract te allen tijde zonder opzegtermijn of boete beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen door het verwijderen van zijn Account. De Accounthouder moet zijn voornemen om het Contract te beëindigen kenbaar maken volgens de instructies in de Applicatie of op de Website onder de knop "remove my account” (mijn account verwijderen).

10.2. Beëindiging ingeval de Accounthouder zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract niet nakomt
Het Contract kan worden beëindigd indien de Accounthouder een van zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Indien er een inbreuk wordt begaan, zal de Operator de Accounthouder er per aangetekende brief met ontvangstbevestiging van in kennis stellen dat deze de inbreuk in kwestie binnen 30 dagen moet herstellen. Indien de Accounthouder zijn verplichtingen niet binnen de gestelde termijn nakomt, leidt dit tot beëindiging van het Contract waarvan bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging kennis wordt gegeven. De opzegging wordt van kracht op de datum waarop de genoemde brief wordt ontvangen of voor het eerst wordt overhandigd.

10.3. Automatische beëindiging
De beëindiging van de Oplaaddienst of het beheer ervan door de Operator, om welke reden dan ook, zal leiden tot de automatische beëindiging van het Contract.

10.4. Gemeenschappelijke bepalingen
De beëindiging van het Contract schept voor de Accounthouder een verplichting tot betaling van alle bedragen die tot de datum waarop de beëindiging in werking treedt voor het gebruik van de Oplaaddienst nog openstaan. Hiertoe zal een eindafrekening naar de Accounthouder worden gezonden.

De beëindiging van het Contract brengt de automatische stopzetting van het Account met zich mee.

ARTIKEL 11: WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De Operator behoudt zich het recht voor deze AV te allen tijde te wijzigen. Uitsluitend voor de Accounthouders zullen alle wijzigingen ten minste 30 dagen voor de datum waarop zij van kracht worden, per e-mail worden medegedeeld.

Na deze datum zullen de gewijzigde AV de oude versie vervangen en automatisch van toepassing zijn op elk gebruik van de Oplaaddienst vanaf de datum waarop genoemde wijzigingen van kracht worden. De Accounthouder zal worden gevraagd te bevestigen dat hij de aldus bekendgemaakte wijzigingen aanvaardt. Indien de Accounthouder echter niet met de wijzigingen instemt, heeft hij het recht het Contract op te zeggen onder de in artikel 10.1 genoemde voorwaarden. Het verzoek tot beëindiging moet binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van deze wijzigingen aan de Operator kenbaar worden gemaakt overeenkomstig art. 10.1.

De bepalingen van deze paragraaf zijn niet van toepassing op wijzigingen van de AV die door wet- of regelgeving zijn opgelegd.

ARTIKEL 12: ONAFDWINGBAARHEID
In het geval dat een van de bepalingen van de AV geheel of gedeeltelijk nietig, onwettig of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht onder het toepasselijk recht, wordt deze bepaling, of een deel daarvan, geacht te zijn verwijderd uit deze AV voor zover zij nietig, onwettig of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht. De overige bepalingen van de AV blijven echter van toepassing en volledig van kracht.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLENREGELING - BEVOEGDE RECHTBANKEN

13.1. Dit Contract wordt beheerst door het Nederlandse recht.

13.2 De rechtbanken van de woonplaats van de Particuliere Accounthouder of Bezoeker zijn uitsluitend bevoegd in geval van geschillen of vorderingen van welke aard dan ook die voortvloeien uit de totstandkoming of de uitvoering van het Contract.

Voor Zakelijke Accounthouder of Bezoekers: geschillen die voortvloeien uit het Contract en die niet in der minne worden geregeld, zullen voor zover wettelijk toegestaan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.

ARTIKEL 14: BRIEFWISSELING EN INFORMATIE

14.1. Accounthouders en Bezoekers kunnen de Operator bereiken op het telefoonnummer aangegeven op de sticker op de laadpaal.
Klantendienst
        -(lokale gesprekskosten zijn van toepassing); is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

14.2. Accounthouders en Bezoekers kunnen eventuele vragen ook per post stellen op het volgende adres:
TotalEnergies Charging Solutions Nederland B.V.
Sales Support
Prinses Catharina-Amaliastraat 5 – 2496 XD ‘s-Gravenhage

ARTIKEL 15: DEFINITIES

Termen en uitdrukkingen met een hoofdletter die hierin worden gebruikt, zowel in het enkelvoud als in het meervoud, hebben de hieronder omschreven betekenis.

" Accounthouder ": elke natuurlijke persoon of rechtspersoon (publieke of private sector) die een Account heeft aangemaakt teneinde gebruik te maken van de Oplaaddienst.

"Account": verwijst naar het account aangemaakt door de Accounthouder door middel van het invullen van het Toetredingsformulier op de Applicatie of de Website en waarmee hij gebruik kan maken van de Oplaaddienst.

“Accessoires": duidt alle goedgekeurde apparatuur aan die kan worden gebruikt om een Voertuig met een Oplaadstation te verbinden (met inbegrip van goedgekeurde soorten verbindingskabels die door de Accounthouder of Bezoeker worden verstrekt)

"Applicatie": doelt op de mobiele applicatie die als onderdeel van de Oplaaddienst wordt verstrekt onder de naam EVcharge van TotalEnergies, beschikbaar voor zowel iOS- als Android-systemen, en waarmee Accounthouders een Oplaadstation kunnen lokaliseren - en optioneel reserveren -, een Persoonlijke Ruimte kunnen instellen en openen waarin zij hun persoonsgegevens kunnen bekijken of bewerken, hun oplaadgeschiedenis en bijbehorende facturen kunnen raadplegen, en een oplaadbeurt kunnen initiëren. Het stelt Bezoekers ook in staat een Oplaadstation te vinden en een eenmalige Oplaadbeurt aan te kopen zonder een account te moeten aanmaken.

"Oplaadstation": doelen op oplaadfaciliteiten voor Voertuigen die door de Operator worden beheerd en ter beschikking worden gesteld als onderdeel van de Oplaaddienst waarop deze AV van toepassing zijn. Een Oplaadinstallatie omvat één of meerdere Oplaadstations die Oplaaddiensten voor Voertuigen aanbieden.

“Algemene Verkoopsvoorwaarden" of "AV": verwijst naar dit document waarvan de voorwaarden moeten worden aanvaard door de Accounthouder wanneer hij zijn Account aanmaakt, of door de Bezoeker wanneer deze gebruikmaakt van de Applicatie of de Website voor een eenmalige Oplaadbeurt.

"Contract": duidt het Contract voor de Oplaaddienst aan dat door de Accounthouder met de Operator wordt gesloten door middel van het invullen van het Toetredingsformulier via de Applicatie of de Website. Het Toetredingsformulier en deze AV vormen samen het volledige Contract.

“Operator": duidt TotalEnergies Charging Solutions Nederland B.V. aan, het bedrijf beschreven in de preambule.

"Toetredingsformulier": duidt het formulier aan dat door de Accounthouder op de Website of de Applicatie wordt ingevuld en aanvaard. Het Toetredingsformulier maakt integraal deel uit van het Contract.

"Persoonlijk": kwalificeert elke individuele Accounthouder of Bezoeker die de Oplaadstations voor persoonlijke doeleinden gebruikt, met uitsluiting van commerciële, industriële, eenmans- of zelfstandige activiteiten.

"Betalingsprovider": verwijst naar de betalingsproviders die door de Operator zijn aangesteld om de betalingen van de Oplaaddienst te behandelen, namelijk BNP Paribas SA, Centre d'Affaires La Défense Entreprises - 85-93 rue des 3 Fontanot - 92000 Nanterre en MANGOPAY, een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht (Sàrl) met een kapitaal van € 2 700 000, opgericht in Luxemburg en ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder het nr. B173459, met maatschappelijke zetel te 2 Avenue Amélie, L-1125 Luxemburg.

“Oplaadbeurt": duidt de verschillende soorten oplaadbeurten aan die worden aangeboden in het kader van de Oplaaddienst.

“Website": verwijst naar de Website van de Oplaaddienst, die kan worden geraadpleegd op www.spot2charge.com.

“Oplaadinstallatie": een EVcharge van TotalEnergies oplaadinstallatie die bestaat uit een aantal parkeerplaatsen, elk voorzien van een Oplaadstation. Een volledige lijst van de als onderdeel van de Oplaaddienst beschikbare Oplaadinstallaties is te vinden op de Website en de Applicatie.

"Voertuig": duidt het elektrische of plug-inhybride voertuig van de Accounthouder of Bezoeker aan waarvoor de Oplaaddienst wordt gebruikt. Tenzij anders aangegeven, verwijst de term "Voertuig" naar het Voertuig zelf en de bijbehorende Accessoires. Het Voertuig kan een personenwagen, een licht bedrijfsvoertuig of een elektrische tweewieler zijn.

“Bezoeker": duidt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon (publieke of private sector) aan die gebruikmaakt van de Oplaaddienst via de Applicatie of Website teneinde te kunnen genieten van een eenmalige Oplaadbeurt.