GEBRUIKSVOORWAARDEN OPLAADPUNTEN

TOTALENERGIES CHARGING SOLUTIONS NEDERLAND B.V. 01/11/2023

01/11/2023

Artikel 1 Definities

1.1 TotalEnergies: verwijst naar TotalEnergies Charging Solutions Nederland B.V., gevestigd te (2496 XD) ‘s-Gravenhage, Prinses Catharina-Amaliastraat 5 en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65132793.

1.2 Toegangsmiddel: het middel (o.a. de laadpas afgeleverd door een MSP of de Pay As You Go applicatie) dat de Gebruiker nodig heeft om toegang tot de Oplaadpunten te verkrijgen en waarmee de Gebruiker kan betalen voor het opladen van een Elektrisch Voertuig. Zie de instructies op het Oplaadpunt voor de aanvaarde Toegangsmiddelen.

1.3 Elektrisch Voertuig: motorvoertuig, volledig elektrisch of plug-in hybride, aangedreven door een elektromotor dat via het Oplaadpunt kan worden opgeladen. Het voertuig dient te beschikken over een Europese typegoedkeuring (bewijs dat het voertuig in orde is met Europese wetgeving).

1.4 Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.

1.5 Gebruik: de handeling door of namens een Gebruiker waardoor het Elektrische Voertuig wordt opgeladen zoals omschreven in artikel 3.

1.6 Gebruiker: gebruiker van een Elektrisch Voertuig en eveneens bestuurder van een motorrijtuig in de zin van de Wegenverkeerswet 1994.

1.7 Helpdesk: Voor storingen of vragen kunnen Gebruikers bellen naar de helpdesk via het nummer weergegeven op de sticker op de laadpaal.

1.8 Oplaadpunt: voorziening waar een Elektrisch Voertuig kan worden opgeladen waarbij:

  • elektriciteit kan worden aan- en uitgeschakeld door Gebruiker;
  • een systeem met persoonlijke identificatie, via het Toegangsmiddel, voorzien is voor het aan-en uitschakelen van elektriciteit noodzakelijk voor het opladen van het Voertuig.


1.9 Partners: de partijen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrokken zijn bij de exploitatie van één of meerdere Oplaadpunten zoals (decentrale) overheden en netbeheerder(s) en/of aan TotalEnergies Charging Solutions Nederland B.V. gelieerde partijen die betrokken zijn bij het aanbieden en uitvoeren van de diensten voor het opladen van het Voertuig.

1.10 Laadstekker: De stekker die gebruikt wordt voor het aansluiten van het Oplaadpunt aan het elektrisch voertuig, via de laadkabel. Het type van de stekker(s) is afhankelijk van het type Elektrisch Voertuig.

1.11 MSP: Mobility Service Provider, zijnde de uitgever van de laadpas waarmee de Gebruiker een overeenkomst voor het leveren van oplaaddiensten voor Voertuig heeft afgesloten.

Artikel 2 Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk Gebruik van een Oplaadpunt dat eigendom is van of geëxploiteerd wordt door TotalEnergies Charging Solutions Nederland B.V.

Artikel 3 Gebruik Oplaadpunten

3.1 De Gebruiker dient zich bij het opladen van het Elektrisch Voertuig strikt te houden aan de schriftelijke aanwijzingen van toepassing op de Oplaadpunten. De Gebruiker zal het ter plaatse geldende parkeerregime, dat aan verandering onderworpen kan zijn, respecteren alsook de markeringen aangebracht op de grond.

3.2 De praktische laadinstructies met betrekking tot het Gebruik van het Oplaadpunt zijn terug te vinden op het Oplaadpunt zelf of in de directe omgeving ervan.

3.3 De Gebruiker dient ervoor te zorgen dat de Laadstekker en laadkabel die worden gebruikt bij het opladen geschikt zijn voor type en het laadvermogen van het op te laden Elektrische Voertuig. Indien er een stekkerbeschermingsklep aanwezig is moet de Gebruiker hiermee voorzichtig omgaan en zeker niet forceren.

3.4 De Gebruiker gebruikt het Oplaadpunt voor eigen rekening en op eigen risico. In die zin geeft TotalEnergies geen enkele garantie aan de Gebruiker dat een bepaald Oplaadpunt te allen tijde en zonder enige onderbreking of mankement functioneert. Bij storingen wordt de Gebruiker verzocht zich te begeven naar een ander Oplaadpunt en TotalEnergies op de hoogte te brengen van de storing, conform art. 3.4 van deze Gebruiksvoorwaarden.

3.5 De Gebruiker is gehouden de door hem vastgestelde storingen met betrekking tot een Oplaadpunt onmiddellijk aan TotalEnergies te melden via het op het Oplaadpunt aangegeven telefoonnummer voor de Technische Klantenservice.

Artikel 4 Prijs

De prijs van de oplaadbeurt wordt meegedeeld door de MSP of via de Pay As You Go applicatie.

Artikel 5 Aansprakelijkheid TotalEnergies

5.1 TotalEnergies kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van het feit dat hij zijn Elektrisch Voertuig (deels) niet heeft kunnen opladen omwille van een defect aan of de onbeschikbaarheid van het Oplaadpunt.

5.2 TotalEnergies is niet aansprakelijk ten aanzien van de Gebruiker voor schade die het gevolg is van een gebrek aan een geldig Toegangsmiddel, gebreken aan een Oplaadpunt door toedoen van een derde, onbeschikbaarheid van een Oplaadpunt en/of schade aan het Elektrische Voertuig, tenzij de schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van TotalEnergies.

5.3 In het geval dat de Laadstekker eigendom is van de Gebruiker, is TotalEnergies niet aansprakelijk voor diefstal van de Laadstekker, schade aan de Laadstekker en/of eventuele schade veroorzaakt door het Gebruik van de Laadstekker, ook niet in het geval dat TotalEnergies de stekker van het Elektrische Voertuig heeft losgekoppeld (bijvoorbeeld op verzoek van de Gebruiker of op verzoek van een gemeente of een andere overheid).

5.4 De Gebruiker dient elk schadegeval zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan aan TotalEnergies te melden, tenzij de Gebruiker aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. Indien de Gebruiker niet binnen deze termijn een verzoek tot schadevergoeding indient en/of TotalEnergies daardoor niet tijdig in de gelegenheid wordt gesteld om de schade te inspecteren en/of te beperken, behoudt TotalEnergies zich het recht voor om het verzoek tot schadevergoeding niet verder in behandeling te nemen. In alle gevallen waarin TotalEnergies gehouden is tot schadevergoeding zal de maximale schadevergoeding beperkt zijn tot de directe schade en een bedrag van ten hoogste € 100.000, - (honderdduizend euro), behoudens in geval van opzet of grove fout in hoofde van TotalEnergies. In geval van lichamelijke schade ten gevolge van een fout in hoofde van TotalEnergies geldt er eveneens geen beperking op de aansprakelijkheid.

5.5 TotalEnergies heeft veiligheid hoog in het vaandel. Als aan de Helpdesk wordt gevraagd om de stekker van een Elektrische Voertuig uit veiligheidsoverwegingen op afstand los te koppelen, dan zal de Helpdesk van TotalEnergies daar in principe gehoor aan geven.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Gebruiker en vrijwaring TotalEnergies

6.1 De Gebruiker is aansprakelijk voor schade ten gevolge van onoordeelkundig of onzorgvuldig Gebruik van de Oplaadpunten door de Gebruiker. Onder onoordeelkundig of onzorgvuldig Gebruik wordt in ieder geval verstaan:

6.2 Het Gebruik van de Oplaadpunten voor een ander doel dan voor het opladen van het Elektrische Voertuig;

6.3 Het op enigerlei wijze onjuist Gebruik maken van het Oplaadpunt of het Gebruik van het Oplaadpunt op een andere wijze dan in de instructies voorgeschreven;

6.4 Het toebrengen van schade aan een Oplaadpunt tijdens het parkeren.

6.5 De Gebruiker vrijwaart TotalEnergies tegen schadevorderingen van derden die verband houden met een fout in hoofde van de Gebruiker.

6.6 De Gebruiker garandeert dat het Elektrische Voertuig voldoet aan de bij of krachtens de wet gestelde voorwaarden, dat het voertuig conform en gekeurd is. TotalEnergies kan nooit aansprakelijk gesteld worden indien het Elektrische Voertuig niet kan worden opgeladen als gevolg van een defect van het Elektrische Voertuig. De Gebruiker is aansprakelijk voor schade aan het Oplaadpunt als gevolg van een defect in het Elektrische Voertuig.

Artikel 7 Overmacht

Zowel TotalEnergies als de Gebruiker zijn gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien het opladen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar/ zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van TotalEnergies dienen te komen. Onder dergelijke omstandigheden wordt in ieder geval begrepen, maar is niet beperkt tot: vandalisme, maatregelen en/of verboden van enige binnenlandse of buitenlandse overheid of van een toezicht houdende instantie, natuurgeweld, mobilisatie, oorlog, sabotage, boycotacties, het niet, niet tijdig of onjuist functioneren van elektrische leidingen, ongevallen of een gebeurtenis waardoor het transport van elektriciteit niet vrij en ongestoord heeft kunnen plaatsvinden, uitval van het transportnet, het wegvallen van spanning in het net en het niet functioneren van het net, dan wel enige tekortkoming van de landelijke netbeheerder en/of regionale netbeheerder(s) in de nakoming van hun verplichtingen jegens de Partners en/of TotalEnergies.

Artikel 8 Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

TotalEnergies behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, onder meer in geval van wijziging van toepasselijke wet- en regelgeving, om deze in overeenstemming te brengen met die vaststelling en/of wijziging. Aanpassingen zullen direct worden verwerkt op de website https://e-mobility.totalenergies.nl  en worden voorzien van een ingangsdatum.

Artikel 9 Nietigheid

Als een bepaling (of deel daarvan) van deze Gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht of openbare orde zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat afdwingbaar is of niet strijdig met een bepaling van dwingend recht of openbare orde. In een dergelijk geval zal de niet afdwingbare of strijdige bepaling vervangen worden door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Gebruiksvoorwaarden en op het Gebruik van het Oplaadpunt is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit het Gebruik van het Oplaadpunt en/of de Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 11 Persoonsgegevens

TotalEnergies neemt de nodige maatregelen om de bescherming, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie van de Gebruikers te verzekeren, die het verzamelt, bewaart of verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de AVG genoemd) en de Nederlandse regelgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

De gegevens die worden verzameld in het kader van de Oplaaddienst zijn bestemd voor TotalEnergies. Deze gegevens zullen worden gebruikt in het kader van de uitvoering en het beheer van de Dienst, met inbegrip van het beheer van de diensten en de facturering, en voor statistische doeleinden. Ook andere persoonsgegevens van de klant of gebruiker, zoals die met betrekking tot het EV of de gebruiksmodaliteiten van de Oplaaddienst door de gebruiker, kunnen worden verzameld.

Conform de geldende regelgeving heeft u recht op inzage, rectificatie, verwijdering van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken. U kunt uw persoonsgegevens opvragen om over te dragen en u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw rechten uitoefenen en ons vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met TotalEnergies Charging Solutions Nederlands B.V. – Legal Department – Data Privacy Liaison, 2496 XD ’s-Gravenhage of via de webpagina https://e-mobility.totalenergies.nl/contact/.  

Voor meer informatie kunt u onze privacyverklaring raadplegen.

Artikel 12 Contactgegevens

De communicatie tussen TotalEnergies en de Gebruikers is bij voorkeur in het Nederlands en indien de Gebruiker deze taal niet machtig is, in het Engels. TotalEnergies biedt Gebruikers het volgende telefoonnummer aan:

  • Technische bijstand: Het nummer weergegeven op de sticker op de laadpaal.

De Gebruiker kan TotalEnergies ook een vraag stellen:

  • Per e-mail: ms.nl-elektrischrijden@totalenergies.com
  • Per post: TotalEnergies Charging Solutions Nederland B.V., Prinses Catharina-Amaliastraat 5 – 2496 XD ‘s-Gravenhage